எதிர்காலத்தை அறிவித்தல்     2023-11-25  

இரண்டு அளவு குறியீடு யார் கண்டுபிடித்தார்?     2023-11-23  

இயங்கும் இரண்டு அளவு குறியீடு என்ன?     2023-11-10  

ஒவ்வொரு நாளும் 10 கோடி குறியீடுகள் உருவாக்கப்பட்டால், இரண்டு அளவு குறியீடு பயன்படுத்தப்படுமா?     2023-11-08  

பட்ட குறியீடு மற்றும் இரண்டு அளவை குறியீடு மற்றும் நன்மைகள் மற்றும் சோதனைகளுக்கிடையே வேறுபாடு     2023-11-06  

இரண்டு அளவு குறியீடு என்ன?     2023-11-06