பதிவு பதிவு அல்லது நுழைவாயில்லாமல், நீங்கள் இலவசமாக QR குறியீடுகளை உருவாக்கலாம், எந்த உரையையும், URL, புகைப்படம், முதலில் சுட்டிக்கவும். இரண்டு அளவு குறியீட்டின் அகலத்தையும் உயரத்தையும் தனிப்பயனாக்கலாம், செல்லுபடியாகும் நேரம், இடத்தில் படம், குறிப்பு உரை, இரண்டு அளவு குறியீட்டை மறையாக்கும்! முன்மாதிரியை கட்டுங்கள்

வகை
உள்ளடக்கம்
எழுத்துரு
மறையாக்கம்

அதிக QR குறியீடு அமைவுகள்
wait loading... ...English Español Français Português Русский 中文 ......

பட்ட குறியீடு மற்றும் இரண்டு அளவை குறியீடு மற்றும் நன்மைகள் மற்றும் சோதனைகளுக்கிடையே வேறுபாடு     2023-11-06

எதிர்காலத்தை அறிவித்தல்     2023-11-25