இலவசம் இரண்டு அளவு குறியீடு ஆராய்ச்சி, குறியீடு, எந்த இரண்டு அளவு குறியீடு படம் ஏற்றி பொருத்தமான உரை உள்ளடக்கம் அல்லது வலை முகவரியை அடையாளப்படுத்த தானியங்கி ஆய்வு. இரண்டு அளவு குறியீடு உருவ அடையாளம் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் குறியீடு, உரைக்கு இலவசம் இரண்டு அளவு குறியீடு, வலை முகவரி

English Español Français Português Русский 中文 ......

எதிர்காலத்தை அறிவித்தல்     2023-11-25

பட்ட குறியீடு மற்றும் இரண்டு அளவை குறியீடு மற்றும் நன்மைகள் மற்றும் சோதனைகளுக்கிடையே வேறுபாடு     2023-11-06