ບໍ່ມີເເຟ້ມ cyangwa ໂປຣເເກຣມ ສາມາດ ເກີດຂໍ້ມູນ QR ກ່ຽວກັບແຟ້ມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ, URL, Photo, etc. ໂປຣແກ້ໄຂ ເວລາ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ແລະ ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ໃດ ກ່ຽວ ກັບ ເວລາ ເວລາ ອໍານາດ ຂໍ້ແຟ້ມ ແລະ ເຖິງແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ:

ໂປຣເເກຣມ
ກໍາລັງາ
ແບບບບບາກ
ໂປຣເເກຣມ

ຕັ້ງຄ່າ QR ກ່ຽວກັບເເດງ
wait loading... ...English Español Français Português Русский 中文 ......

ກ່ຽວກັບແກ້ໄຂ ຂໍ້ ແລະ ໂປຣເເກຣມ ແລະ ໂປຣເເກຣມ ແລະ ປະສົບການຊິງ     2023-11-06

ຖ້າ ຫມູ່ 10 ປະເທດແຟ້ມແກ້ໄຂ ທຸກ ມື້ ນີ້ ຈະ ໃຊ້ ເເລະ ກ່ຽວກັບ ກ່ຽວ ກັບ ຂໍ້     2023-11-08