ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠲᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠦ ᠺᠣᠳ᠋ ᠢ᠋ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠲᠧᠺᠰᠲ ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠢᠭ ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠦ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤ᠋ᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠴᠠᠭ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ logo ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ᠋ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠ ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠨᠠᠭᠱᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠦ ᠺᠣᠳ᠋ ᠲᠤ᠌ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ! ᠡᠭᠦᠰᠦᠮᠡᠯ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠶ ᠡ

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ
ᠠᠭᠤᠯᠭ ᠠ
ᠦᠰᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠢᠭ
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠦ ᠺᠣᠳ᠋ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭ ᠠ
wait loading... ...English Español Français Português Русский 中文 ......

ᠶᠠᠭᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠦ ᠺᠣᠳ᠋ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ?     2023-11-10

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠦ ᠺᠣᠳ᠋ ᠢ᠋ ᠬᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ?     2023-11-23